LOOPME FÖR LEDARE

Hur leda utvecklingsarbete?

Att leda och stödja medarbetarna i arbetet med att utveckla den egna verksamheten är en viktig uppgift för många ledare. I en allt mer föränderlig värld blir kraven på ständigt lärande för att bättre kunna utveckla den egna organisationen allt högre. I många branscher är ett utvecklande ledarskap kring strategiska frågor rentav en förutsättning för organisationens överlevnad.

Ledarrollen är dock ofta en utsatt position med mycket stress och en hektisk arbetssituation. Vardagen gör sig ständig påmind genom akuta frågor, praktiska händelser som kräver ledarens uppmärksamhet och konflikter som behöver lösas. Utvecklingsfrågor, lärande och fördjupad öppenhjärtig dialog med medarbetare prioriteras ofta ned på grund av tidsbrist. Tid för reflektion kring vad som skulle behöva göras för att utvecklas i takt med omvärldens krav saknas ofta. Om du känner igen dig i dessa utmaningar så är LoopMe förmodligen något för dig.

Tre fördelar med LoopMe för ledare

Genom att använda LoopMe i ditt ledarskap så uppnår du som chef fördelar inom främst tre olika områden – tydlighet, kommunikation och uppföljning.

Tydlighet

Tydligheten ökar med LoopMe när alla medarbetare får en överblick över både förväntningar och faktiskt utfall. Medarbetarna ser exakt vad du förväntar dig av dem.

Kommunikation

Kommunikation är det få chefer som vill ha ännu mer av i dagens teknikstressade samhälle. Här ger LoopMe i stället dig som ledare en unik möjlighet att fokusera kommunikationen med dina medarbetare på just det som du tycker är av högsta strategiska vikt.

Uppföljning

Uppföljning av utvecklande arbete är en nödvändig men ofta tidskrävande del av ledarrollen. Med LoopMe flyttas en del av ansvaret för att följa upp strategiska utvecklingsfrågor till medarbetarna. Detta sparar tid för dig som ledare, ger dig en tydligare bild av framsteg och utmaningar, samt förstärker även organisationens lärande genom fördjupad reflektion.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM LOOPME

Användarna gillar tidsbesparingen och relevansen

LoopMe används av tusentals nöjda chefer och medarbetare runt om i Sverige. Chefer lyfter ofta fram att LoopMe är ett mycket tidseffektivt sätt att föra en förtrolig och uppriktig dialog med personalen kring viktiga strategiska frågor. Man uppskattar också att det går att förmedla konkreta strategisk handlingar till personalen, där uppdraget kan beskrivas på ett enhetligt sätt men ändå genomföras av varje medarbetare på helt unika sätt.

Bättre dialog med medarbetare

Medarbetare som använt LoopMe som en kanal för dialog med sin chef lyfter fram att det är enklare och mer lättillgängligt än att använda olika typer av formulär eller email.

Relevant och med lärande i fokus

Uppdragen de har blivit tilldelade har upplevts som relevanta, och man har uppskattat att lärdomarna tas tillvara på ett bättre sätt än tidigare av ledningen.

TYDLIGHET

LoopMe underlättar ett tydligt och öppet ledarskap

Med LoopMe kan viktiga utvecklingsmål tydliggöras för alla medarbetare och löpande följas över tid. Du anger ett antal handlingsorienterade strategiska utvecklingsuppdrag som all personal förväntas arbeta med. Detta tydliggör förväntningar samt efterfrågar handling och lärande utveckling. I LoopMe finns fördefinierade uppdrag att välja mellan, och du kan även skapa helt egna uppdrag att dela ut till personalen. Sedan kan du enkelt via flödet och översiktsmatriser följa personalens utveckling i realtid.

På webben, läsplattan eller i mobilen får personalen en smidig överblick över sina tilldelade och utförda uppdrag. När ett uppdrag är utfört så skickar de snabbt och enkelt en öppenhjärtig rapport om hur det har gått till dig som ledare. Varje rapport innehåller en personlig reflektion, ett känsloläge samt en kategorisering med hjälp av olika taggar som indikerar olika aspekter av både framsteg och utmaningar.

"Deras reflektioner blir djupare. Några av dem når en helt annan nivå. Detta tycker jag är superintressant och spännande."

— Madeleine Hyllsjö, Skolledare i Falkenbergs kommun

KOMMUNIKATION

LoopMe ger mer relevant kommunikation på chefens villkor

I LoopMe är det du som chef som styr när, var och hur kommunikationen sker. En del chefer föredrar att föra en djup och unikt förtrolig dialog på daglig basis i LoopMe med många av sina medarbetare. Andra väljer att ge samlad feedback vid bestämda tider någon gång i veckan eller mer sällan. Genom snillrikt formulerade uppdrag som flätar samman strategiska handlingar med styrd reflektion så leds det digitala samtalet in på just de frågor som du ser som allra viktigast för att organisationen ska utvecklas i linje med de strategiska målen.

Eftersom varje reflektion skrivs direkt efter att en efterfrågad strategisk handling utförts, så blir rapportflödet som du följer på webben eller i appen extra relevant. Du kan enkelt och snabbt ge feedback, utmana och föra dialog via en kommentarstråd på varje rapport. När ett uppdrag bedöms vara klart godkänner du detta direkt i flödet, och LoopMe håller sedan reda på vilka bland personalen som är klara med vilka strategiska uppdrag.

"Vi får en bättre inblick i var våra anställda är. Då kan vi ställa bättre frågor. Särskilt kring våra strategiska mål, att hålla dem vid liv."

— Eva Johansson, Skolledare i Uddevalla kommun

UPPFÖLJNING

LoopMe förenklar strategisk uppföljning och underlättar analys

Uppföljning av medarbetarnas strategiska utvecklingsarbete behövs ofta för att synliggöra de framsteg som uppnåtts och ge underlag och idéer till fortsatt utveckling av organisationen. Med LoopMe kan ansvaret för en hel del av denna uppföljning flyttas över till medarbetarna. Obligatoriska reflektioner kring väl genomtänkta strategiska frågeställningar säkerställer att viktiga insikter, framsteg och utmaningar nedtecknas och kommer till ledningens kännedom.

Eftersom känsloläge och passande kategoritaggar alltid måste anges i varje rapport så får du snabbt en överblick i LoopMe. Du kan enkelt fånga stämningar i organisationen genom att titta på känsloikoner och taggar, och den fördjupade analysen underlättas av statistik baserad på dessa skattningar. Trender kan också analyseras både i realtid och i efterhand. Effekter av olika strategiska initiativ blir tydligt mätbara och jämförbara.

"Massor av bra statistik, säker statistik. Vi har valt våra egna indikatorer och de mäts 36 gånger under året. Rätt bra statistisk evidens! Detta är verkligen vad vi tycker om den här frågan på vår skola."

— Marika Delvret, Skolledare i Uddevalla kommun