Närvarohantering vid APL - för yrkeslärare

Att hantera närvaro via LoopMe har plötsligt blivit både enklare och säkrare. Närvaromodulen i LoopMe kan adderas som extra tillägg på skolans konto.
I kursen går vi igenom de funktioner i LoopMe som enbart finns i denna tilläggsmodul.

Obs! Kursen förutsätter att du redan är insatt i LoopMe-systemets övriga funktioner. 

Pris: Gratis
Längd: 90 minuter
Språk: Svenska

Vi erbjuder denna kurs följande datum:

 • Torsdag den 18 augusti 2022, kl. 15.00 - 16.30
 • Tisdag den 30 augusti 2022, kl. 13.00 - 14.30
 • Måndag den 12 september 2022, kl. 13.00 - 14.30
 • Måndag den 26 september 2022, kl. 13.00 - 14.30

 

 

Anmälan till interaktiv kurs: Närvarohantering vid APL-praktik
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

Grunderna i LoopMe - för yrkeslärare

Nu kan du som är yrkeslärare gå en interaktiv onlinekurs tillsammans med oss. Du kommer få tips och inspiration för hur du kan använda LoopMe framgångsrikt tillsammans med dina elever och deras handledare.

Pris: Gratis
Längd: 90 minuter
Språk: Svenska

Vi erbjuder denna kurs följande datum:

 • Tisdag den 16 augusti 2022, 15.00 - 16.30
 • Onsdag den 31 augusti 2022, kl. 13.00 - 14.30
 • Måndag den 12 september 2022, kl. 15.00 - 16.30
 • Måndag den 26 september 2022, kl. 15.00 - 16.30

  

Anmälan till interaktiv kurs: Grunderna i LoopMe – för yrkeslärare
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

Den vetenskapande socialarbetaren

Nytt utvecklingsprogram: Den vetenskapande socialarbetaren
Vill ni följa med på en spännande resa där vi utforskar vilka kvalitetseffekter det ger när ett nytt digitalt vetenskapligt arbetssätt integreras med socialarbetares vardag på riktigt?

Vi har plats för 5 huvudmän att delta i vårt nya utvecklingsprogram ”Den vetenskapande socialarbetaren”.

Välkommen på digitalt informationsmöte den 30 augusti kl. 15.30 – 16.30!

 

VARFÖR BEHÖVS DETTA UTVECKLINGSPROGRAM?

När brukarnas behov sätts i centrum ökar kraven på att kunskapsbaserade insatser sker över enhets- och professionsgränser. Detta är en stor utmaning för socialtjänstens verksamheter som har många olika brukare, mycket personal och verksamheter som präglas av en relativt hög personalomsättning. Socialstyrelsen signalerar att man vill se ett ökat fokus på evidens i utvecklingsarbetet och allt fler chefer och utvecklingsledare ställer sig frågan:  Hur vet vi att en kompetensutvecklingsinsats på riktigt gör skillnad för brukarna? Med detta som utgångspunkt bjuder vi på Me Analytics in till ett utvecklingsprogram i syfte att vetenskaplig grund öka kvalitén i socialtjänsten.

 

 

HUR

Vår tioåriga metodforskningsresa tillsammans med Chalmers har lett fram till en ny vetenskaplig metod som bygger på klinisk aktionsforskning. Personal som jobbar praktiskt med brukare designar själva aktioner, eller ”uppdrag”, som sedan många kollegor prövar och därefter reflekterar över i skrift via ett IT-stöd. Efteråt analyserar alla tillsammans de skriftliga reflektionerna i anonym form. Metoden har visat sig fungera väl i skolan med lärare, och beskrivs i en ny bok ”Den vetenskapande läraren”. Metoden har även prövats i socialtjänsten i liten skala 2020/21 i Timrå i samarbete med Mittuniversitetet. Nu vill vi bygga vidare på Timrås initiala positiva erfarenheter och ge möjlighet till ytterligare fyra socialförvaltningar att delta.

I programmet tänker vi oss att främst fokusera på följande frågor:

 • Vad ger det att använda ett IT-stöd vid kompetensutvecklingsinsatser så att effekter på brukare kan följas tidigt och på ett vetenskapligt sätt?
 • Vilka effekter kan urskiljas i det kollegiala lärandet när gemensamma val grundas i samtliga medarbetares erfarenheter, tankar och känslor kring utvecklingen?
 • Hur kan tilliten stärkas så att angelägna frågor vågar diskuteras i alla led så ledningen får en mer ”sann” helhetsbild?
 • Hur kan ett IT-stöd bidra till att etablera en kultur kring feedback och reflektion?
 • Hur införs ett digitalt vetenskapligt arbetssätt i en hel organisation?

 

FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Deltagande huvudmän kommer få djup insikt i hur man på riktigt uppnår vetenskaplig socialtjänst genom skräddarsytt vetenskapligt IT‐stöd. Deltagare får också möjlighet att uppnå de positiva effekter vi sett i skolan och i liten skala i socialtjänsten. Vi förväntar oss att deltagare når väsentligt längre i sitt arbete med en socialtjänst på vetenskaplig grund, systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling, socialarbetares kompetensutveckling och kollegiala lärande.

 

INNEHÅLL

Detta utvecklingsprogram är ettårigt med planerad start sommaren 2022 eller så snart programmet är fullt, dock med möjlighet att förlänga arbetet efter programmets slut. Sådan förlängning anpassas utifrån behov. Varje deltagande huvudman deltar med cirka 50–80 medarbetare under året, med start senast hösten 2022.

Varje deltagande huvudman arbetar fram just sitt relevanta innehåll och fokus på olika utvecklingsinsatser i just deras verksamhet. Innehåll kan bygga på litteratur på området, idéer från enskilda socialarbetare, förslag från forskare på området eller annan typ av innehåll. De fem parterna kan därmed arbeta med fem helt olika fokus. Allt innehåll samlas i LoopMe-biblioteket och görs tillgängligt för alla deltagare, samt även för andra socialtjänster runt om i Sverige.

Erfarenheter utbyts varannan månad via digitala möten där 1–3 nyckelpersoner deltar från varje part. Data samlas också in från samtliga relevanta deltagare kring utmaningar, framgångsfaktorer, vilka effekter som uppstår och varför. Varje deltagande part får fem böcker av ”Den vetenskapande läraren”, som är den metodbok som programmet bygger på.

Varje part får fem platser i en bokcirkel med fyra digitala träffar där bokens innehåll diskuteras och kontextanpassas till socialtjänst, under ledning av författaren Martin Lackéus. Varje part får 10 timmar handledning av experter på Me Analytics kring metodens användning i praktiken. Vid denna handledning påbörjas skapande av det innehåll som används med deltagande medarbetare.

 

PROGRAMBLAD

Klicka här för att ladda ner vårt programblad för "Utvecklingsprogram: Den vetenskapande socialarbetaren" i pdf-format. 

 

VÄLKOMMEN PÅ INFORMATIONSMÖTE

Den 30 augusti kl. 15.30 – 16.30 arrangerar vi ett digitalt informationsmöte för huvudmän som är intresserade av att delta i satsningen. Att delta på informationsmötet innebär inga ytterligare förpliktelser.

 

 

Anmälan till informationsmöte om utvecklingsprogrammet: Den vetenskapande socialarbetaren
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

 

 

VILL DU VETA MER?

Kontakta:

Carin Sävetun
VD på Me Analytics, 0738-51 75 05, carin@meanalytics.se

Martin Lackéus
Utvecklingsledare på Me Analytics (samt även forskare på Chalmers)
0736-55 18 18 martin@meanalytics.se eller martin.lackeus@chalmers.se

 


Forskarutbildning

- för lärare i skola och förskola

12 månaders handledd utbildning med Martin Lackéus

Denna utbildning ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i den uppskattade forskningsmetoden Värdeskapande Vetenskapande. Du får träna på att designa och genomföra forskningsprojekt samt att handleda grupper på ett vetenskapligt robust sätt.

Efter genomförd utbildning kan du leda din skolenhets vetenskapliga skolutveckling.

Hela utbildningen sker löpande under 12 månader, från september 2022 - september 2023 och för att kunna delta krävs att du kan avsätta minst 1 timme i veckan för din egen professionella utveckling. Det är en stor fördel om ni är 2 eller flera personer från samma förskola eller skola som deltar. Maxantal för denna utbildningsomgång är 10 personer.

Innehåll

👉 (Hybrid)träffar i Göteborg

Utbildningen omfattar 4 träffar i Göteborg* vid följande datum:

 • Torsdag den 15 september
 • Torsdag den 27 oktober
 • Torsdag den 24 november
 • Torsdag 19 januari

*Om du inte har möjlighet att närvara på plats erbjuder vi möjlighet att delta via länk.   

👉 Digitala träffar

Utbildningen omfattar 2 digitala träffar vid följande datum:

 • Torsdag den 20 april 2023
 • Torsdag den 20 juni 2023

👉 Litteratur

 • Boken: Den vetenskapande läraren – en handbok för forskning i skola och förskola (Studentlitteratur 2021)
 • En litteraturlista med utvalda forsknings- och utvecklingsartiklar

👉 Handledning

 • Handledning med läshänvisningar och uppdrag via IT-verktyget, LoopMe
 • Individuell digital återkoppling på dina reflektioner efter genomförda uppdrag
 • Stöd i att skriva en utvecklingsartikel baserad på LoopMe-data

👉 Intyg

Samtliga deltagare som har genomgått utbildningen får ett intyg via Me Analytics, samt en digital badge att visa upp på sociala medier.

 

Kostnad

5 000 kr, exkl. moms per deltagare. Reskostnader vid träffar i Göteborg tillkommer.

Obs! För att denna utbildning ska kunna genomföras krävs att alla utbildningsplatser är fyllda.

 

Missa inte denna unika möjlighet att få expertkunskap kring hur ni kan stärka skolans utvecklingskapacitet med vetenskapliga metoder.


                    

 

Anmälan till forskarutbildning!
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn