Nya funktioner!

Det händer mycket på vår utvecklingsavdelning och vi är väldigt stolta över att kunna presentera ett antal nya funktioner i LoopMe:

 • Nu kan du redigera dina uppdrag i gömt läge och när du är nöjd med dina inställningar kan du antingen aktivera dem direkt eller ställa in ett publiceringsdatum:

Nyheter2.png

 • Du kan även välja att arkivera ett uppdrag när du vill spara undan rapporter om ett uppdrag, samtidigt som du vill hålla uppdraget gömt för gruppens medlemmar.

Nyheter3

 • En efterlängtad nyhet är att man som gruppägare nu även kan ställa in deadline för uppdrag.

Så här fungerar det i korthet: Ett uppdrag kommer att bli gulmarkerat 3 dygn innan deadline (eller då 10 % av den totala uppdragstiden har passerat).Ett uppdrag kommer att bli rödmarkerat när deadline är passerad. Som gruppägare kan du ställa in på uppdragsnivå om det ska vara möjligt för gruppens medlemmar att fortfarande rapportera på uppdraget, trots att deadline är passerad. (I så fall kommer varje sen rapport att markeras med en banner med texten "Inskickad efter deadline".

Nyheter1

 • Nu kan du redigera dina taggar i gömt läge och när du är nöjd med dina inställningar kan du antingen aktivera dem direkt. (men även gömma taggar om du vill)

Nyheter4

 • Nu kan du även få fram avancerad taggstatistik, där du kan filtrera fram tagganvändningen i gruppen inom en viss tidsperiod eller jämföra tagganvändningen mellan olika tidsperioder.

Nyheter5

 • Ny design på LoopMe webben (flödet och hem-fliken visas samtidigt)

Nyheter6

Glöm inte att uppdatera till senaste versionen av apparna
via AppStore/Google Play!


Entreprenörskap i skolan på vetenskaplig grund

High School Students With Teacher In Class Using Laptops

Vill du satsa på att kompetensutveckla skolans personal kring entreprenörskap och entreprenöriellt lärande? Då kanske detta är något för dig:

 • Kompetensutveckling utformad i samarbete med lärare från Linnéuniversitetet
 • Tekniskt stöd som säkerställer kvalitet i insatsen
 • Löpande effektuppföljning

Inom Linnéuniversitetet har man sedan många utbildat skolans personal inom entreprenörskap i skolan. Dels genom  poänggivande kurser, dels genom interna kompetensutvecklingsinsatser inom Skolverkets Samverkan för bästa skola. Vi på Me Analytics har stor erfarenhet av att mäta effekter av entreprenörskap i skolan liksom att processleda skolor och hela kommuner inom värdeskapande lärande.

Nu  kan vi tillsammans erbjuda en kompetensutveckling inom Entreprenörskap i skolan i digital förpackning. I LoopMe har vi samlat våra gemensamma erfarenheter och utformat ett antal handlingsorienterade uppdrag som vi under flera år har utprövat tillsammans med skolpersonal i våra respektive kompetensutvecklingsinsatser. Du kan givetvis använda vårt kursupplägg helt analogt, men om du väljer att använda dig av LoopMe för att genomföra er utveckling får du möjlighet till ett unikt IT-stöd som är specialanpassat för att skapa kompetensutvecklingsinsatser med bestående effekter.

 

Så här gör du för att säkerställa att utvecklingsarbetet ger direkt effekt på elevernas lärande:

 1. Utgå från ett fördefinierat kompetensutvecklingspaket utformat av lektor Anna-Carin Bredmar och universitetsadjunkt Katarina Ellborg vid Linnéuniversitetet. Det digitala paketet hittar du här!
 2. Använd det tekniska stödet LoopMe för att bjuda in till ett handlingsbaserat och utforskande lärande tillsammans med dina kollegor.
 3. Få en högkvalitativ kompetensutveckling med löpande effektuppföljning

 


Skolutveckling på vetenskaplig grund med stöd av LoopMe

Samhällets digitalisering har medfört en framväxt av nya sätt att studera mänskliga upplevelser. Ett helt nytt forskningsfält håller på att växa fram kallat digital sociolog där man dels studerar hur människor använder existerande digitala plattformar, dels utvecklar man nya digitala metoder för att kunna bedriva effektivare forskning.

Me Analytics AB och Chalmers Tekniska Högskola har tillsammans utformat en helt ny digital vetenskaplig metod som bygger på vad som har kommit att kallas ”Vetenskaplig social media” – social media skräddarsydd för samhällsvetenskaplig forskning. IT-plattformen LoopMe liknar social media-plattformar såsom Twitter och Facebook, men är helt skräddarsydd för att kunna samla in stora mängder empirisk data för forskningsändamål. Verktyget har visat sig fungera väl för pedagogisk aktionsforskning, där ett stort antal lärare deltar i forskningsprocesser genom att studera sin egen praktik på ett systematiskt, koordinerat och dokumenterande sätt.

Se vår senaste video där skolledare och pedagoger om sina erfarenheter av att använda LoopMe för skol- och kompetensutveckling i Uddevalla kommun.

Klicka här för att komma till videon.

Screen Shot 2018-11-27 at 11.19.52


Exportera elevers rapporter

Så här i betygssättningstider är det många som undrar hur man kan exportera de rapporter som eleverna har skickat via LoopMe. Här kommer två tips:

Om du önskar få ut all data i en grupp, kan du exportera en CSV-fil med alla dina elevers loopar, samt de kommentarer som är kopplade till varje loop. Du kan enkelt följa våra online-instruktioner här.

Export2.png

Om du önskar få ut alla rapporter som en elev har skickat om ett specifikt uppdrag i en grupp, kan du spara ner en Pdf-fil med samtliga rapporter med tillhörande kommentarer. Följ våra online-instruktioner här.

Print_student_report_5.png


Hur vi förbereder oss för GDPR

GDPR_image
Den 25 maj i år börjar en ny EU-förordning gälla: GDPR (General Data Protection Regulation) vilken ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL). För dig som användare av LoopMe kommer det inte att vara så stor skillnad, men kraven på hur vi företag får behandla personuppgifter skärps. På LoopMe har vi arbetat hårt för att förbereda oss för GDPR, för att säkerställa att vi uppfyller våra skyldigheter och behåller vår öppenhet om användardata och hur vi använder den. 

Våra GDPR-förberedelser startade för mer än sex månader sedan och vi granskar (och uppdaterar vid behov) alla våra interna processer, procedurer, datasystem och dokumentation för att vi ska vara redo när GDPR träder i kraft.

Medan mycket av vår förberedelse sker bakom kulisserna arbetar vi också med ett antal initiativ som kommer att vara synliga för våra användare. Läs mer här.


Inspirationsfilm från lärlingsutbildningen i Umeå

På Dragonskolan i Umeå har man arbetat med LoopMe med sina lärlingar sedan höstterminen 2017. Vi har träffat lärare, elever och handledare som beskriver hur de arbetar med att kvalitetssäkra praktiken med hjälp av LoopMe.

Titta på filmen här:

Screen Shot 2018-04-12 at 14.20.47.png

 


Vi introducerar LoopMe forum för lärlingslärare!

 

pexels-photo-440588.jpeg

 • Vill du bolla idéer kring vad som är ”bra” uppdrag och vilka taggar som är passande att använda i olika LoopMe-grupper för lärlingar/handledare?
 • Vill du få feedback på det/de upplägg du idag använder dig av i LoopMe?
 • Vill du bolla idéer med kollegor från samma yrkesprogram kring olika paket med uppdrag och taggar med koppling till en specifik kurs eller till ett helt yrkesprogram?

LoopMe används idag av lärlingslärare, lärlingar och handledare inom merparten av gymnasieskolans yrkesprogram runt om i Sverige.  Många lärare har hört av sig till oss och efterfrågat forum för yrkeslärare inom respektive yrkesprogram där ni kan dela med er av era bästa tips för hur man kan använda LoopMe inom ert yrkesprogram.

Detta tycker vi förstås är en strålande idé och vi har nu skapat ett antal LoopMe-grupper, en grupp per yrkesprogram, där ni kan ladda upp era uppdrag/taggar mm, beskriva hur ni kopplar an dem till styrdokumenten och utveckla vidare tillsammans.

Så snart ni känner er redo för att dela med er av ett uppdrags/taggpaket så meddelar ni oss och vi publicerar paketet så att det blir tillgängligt för andra LoopMe-användare, givetvis med namnhänvisning till dem som skapat paketet.

Vill du vara med och bidra?

Kontakta: carin@meanalytics.se
Ange vilket/a forum du vill medverka i (ange yrkesprogrammets namn).

Obs! Det är endast aktiva licensanvändare som har rätt att ingå i ett LoopMe forum.


Metodik för kompetensutveckling som ökar trivsel och minskar sjukfrånvaron bland förskolans personal

pexels-photo-207653.jpeg

Under drygt ett år har förskoleutvecklare Marie Cornmark använt LoopMe som ett kommunikations- och stödverktyg gentemot sina 180 medarbetare inom förskolan i Skurups kommun. Hon kan redan nu se en tydlig skillnad vad gäller trivsel och förmågan att tillämpa lärande reflektion i vardagen.  Även sjukfrånvarostatiken visar på goda effekter av detta arbetssätt: den årliga sammanställningen visar att sjukfrånvaron bland Skurups förskolepersonal har minskat från 7% år 2016 till 5,9% för 2017. 

- Mervärdet med LoopMe är att jag som processledare på ett väldigt enkelt och snabbt sätt kan få in feedback från mina medarbetare.  En kompetensutvecklingsdag tar inte slut längre när själva utbildningsdagen är slut, så som den kan göra om man t ex använder enkäter för att utvärdera en insats. Jag kan genom LoopMe kommentera och kommunicera med var och en som loopat till mig. Utifrån det kan jag sedan analysera, jämföra och tolka både deltagarnas svar och även deras åsikter om insatsens innehåll.

De taggar medarbetarna valde att använda i sina loopar, liksom vilken känsloikon de använde, gav mig även en snabb överblick över helhetsupplevelsen av insatsen. Denna feedback kunde jag vidarebefordra till föreläsarna som sedan kunde skruva innehållet i sina utbildningsdagar.

Marie.png

Marie Cornmark är förskoleutvecklare för Skurups Förskola, som omfattar 11 förskolor och tre förskolechefer. Sedan januari 2017 medverkar hon även som processledare i kommunens kompetensutvecklingsprojekt Inkluderas och mötas. Projektet är treårigt och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Samtliga processledare i projektet använder LoopMe i sin formativa dialog tillsammans med de drygt 600 medarbetare som deltar i projektet. Även forskarteamet som följer projektet använder systemet som ett stöd i sin datainsamling.

Marie Cornmarks del i projektet heter ”Ringar på vattnet” och startades utifrån ett antal önskemål som framkom i den kartläggning som föregick projektet.
– Vi ville att våra medarbetare skulle uppleva större öppenhet, glädje, tydlighet, ansvar och ett fungerande samarbete på sin arbetsplats.

Marie har här samverkat med två externa utbildare som har arbetat med all personal under fyra halvdagar under år 2017.  Tillsammans fick hon och hennes personal lära sig många olika verktyg som de kunde använda både på sin arbetsplats och privat.
– Under insatsen blev det tydligt för alla hur lätt det är att säga att vi alla ska arbeta för att skapa öppenhet, glädje, tydlighet mm. Men att det är betydligt svårare att veta HUR  man skulle kunna  arbeta med detta, och det var just HUR-et som blev fokus under insatsen.

Mellan utbildningsdagarna har Marie processlett ett antal reflektionstillfällen med respektive personalgrupp på kvällstid. I dessa grupper har de nya verktygen diskuterats och även lyfts från det personliga planet upp till verksamhetsnivå. Inför dessa reflektionstillfällen uttrycker Marie att hon hade extra stor nytta av LoopMe:
– Inför varje reflektionstillfälle så förberedde jag mig genom att läsa in mig på de uppdrag som deltagarna hade loopat om. Genom dessa loopar kunde jag se vad deltagarna tagit till sig under utbildningsdagarna samt upptäcka om något var oklart och behövde bearbetas och även om eventuella önskemål/ förbättringsförslag till våra träffar. Genom LoopMe kunde jag förtydliga, förklara och ställa frågor genom att kommentera deras personliga uppdrag.

Ökad reflektionsförmåga
Marie beskriver att hennes medarbetare inom förskolan ofta upplever att de inte har tillräcklig tid till att reflektera kring nya lärdomar och arbetssätt i sitt arbete. De har heller inte varit så vana vid att reflektera individuellt.

– Att använda LoopMe har varit bra då varje medarbetare själv fått reflektera i lugn och ro, i stället för att sitta med sina arbetslag där några kanske kunnat ta en passivare roll pga. osäkerhet. Här kunde jag se hur LoopMe fick några av mina medarbetare att våga tycka till som annars hållit en låg profil.

Marie kunde även se hur många medarbetare utvecklade sin reflektionsförmåga över tid.
– Jag kunde se i början av loopandet att deltagarna utgick från att jag som mottagare förväntade mig ett “rätt” svar. Efter att ha loopat några gånger kunde jag se skillnad på djupet i deras reflektioner och att de vågade bjuda mer på sina tankar och åsikter.

Hon beskriver vidare att även hennes eget sätt att leda sin personal i denna kompetensutvecklingsinsats har påverkats:
– Jag själv som processledare har lärt mig att ställa frågor och ge deltagarna uppdrag så att både de och jag får ut något av uppdraget. Jag har även provat på att använda mig av en platt LoopMe grupp där deltagarna kan läsa varandras inlägg. Detta valde jag att göra i en grupp där jag kände att de skapat en vi-känsla. Deltagarna upplevde det som givande, både att de fick ta mod till sig och att få ta del av andras erfarenheter och reflektioner. Vi utvecklade ett tryggt kollegialt lärande som inte var beroende av att alla var på på plats samtidigt för reflektionen.

Förbättrat arbetsklimat
Skurups kommuns årliga sammanställning av sjukfrånvaro bland sina anställda visar också tydligt att ett trendbrott har skett. Generellt sett har sjukfrånvaron ökat de senaste åren, men under 2017 minskade i stället sjukfrånvaron för personalen inom förskolan från 7 % till 5.9%. Marie bekräftar att hon kan märka en förändring vad gäller trivsel, arbetsklimat mm i grupperna.
– Jag kan utläsa ur looparna, och även när jag pratat med förskolecheferna, att arbetsmiljön har förbättrats.  Förändringen tror jag beror på att alla medarbetare i Skurups förskola har deltagit i insatsen och alla verktygen därmed är inarbetade och kända hos alla. De använder samma begrepp oavsett vilken förskola de arbetar på, detta ger en bra grund att stå på. Jag både hör ute på förskolorna och läser i Looparna att medarbetarna både påminner/uppmuntrar varandra om att använda verktygen, och även ger feedback till varandra när de upplever att ett verktyg har använts.

Trivseln har ökat, och detta anser jag beror på att de har kommit ut ur den negativa spiral de tidigare upplevde då de nu fått verktyg att påverka sig eget bemötande och även sin omgivning. De är nu mer medvetna om vilken energi de själva sprider på APT, i personalrummet och i mötet med föräldrar och barn.

Nu vill Marie och hennes kollegor säkerställa att den positiva trenden håller i sig.  Marie kommer fortsätta använda sig av LoopMe tillsammans med sina enhetsutvecklare då detta bidragit till ett kollegialt lärande som de eftersträvar. Hon tror också att Skurups Förskola kommer att fortsätta med ytterligare utbildningsdagar tillsammans med de två externa utbildarna.

Detta är början på en lärresa och vi kommer även analysera detta sätt att arbeta med både kompetensförsörjning och LoopMe som utvärderingsverktyg för att kunna ta med våra lärdomar i vår planerade kompetensförsörjningsplan.

 

Projektet Inkludera & Mötas

Inkludera&mötas

Inkludera & mötas är ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och Skurups kommun. Syftet med projektet är att förebygga utanförskap hos unga, genom att kompetensutveckla vuxna som arbetar med unga. Fokus ligger på inkludering, motivation, bemötande och normkritiskt förhållningssätt samt att ge verktyg för att effektivisera organisationer, bland annat genom att bryta stuprörstänk.

Projektet startade i februari 2015 och omfattar ca 600 deltagare från Skurups kommun, lokala företag, Arbetsförmedlingen samt några arbetssökande.  Just nu befinner sig projektet i genomförandefas som innehåller ett brett utbud av skräddarsydda kompetensutvecklingsinsatser ute i de olika verksamheterna. Projektet avslutas den 15 februari 2019.

 

 


LoopMe hjälper lärare att ta värdegrundsarbete från samtal till handling

repsteningehojdensskola01

I Sigtuna kommun använder man LoopMe som stöd i sitt värdegrundsarbete sedan en tid tillbaka.

Läs mer i Lärarnas tidning.

 


LoopMe underlättar vår administration och hjälper oss att ge snabbare feedback!

EnterpriseWeb-34_new

Sedan ett par månader används LoopMe av hela Enterprise-teamet på Duke of York Young Entrepreneur Centre, University of Huddersfield för att leda och följa sina studenters lärprocesser i realtid. Hittills upplever teamet att de har haft stor nytta av LoopMe. Catherine Brentnall, Affärsrådgivare beskriver det så här:

- LoopMe har underlättat några av våra administrativa processer. Framförallt handlar det om de månadsrapporter varje student ska lämna in till oss. Tidigare har dessa ofta kommit in sent och vi har inte kunnat få någon löpande uppfattning om studenterna har problem eller inte. Den här gången var processen snabbare (bara en sen inlämning). Vi gav feedback inom några dagar,  kunde skräddarsy feedback till varje student, boka in möten samt se och reagera på studenternas problem mycket snabbare.

Hon har också upptäckt att LoopMe gör det möjligt för affärsrådgivarna att få feedback från studenter som annars kan vara ganska tysta:
- Jag har blivit förvånad över de långa svar vi fått från vissa (blyga) studenter, de som annars varken har sagt mycket under grupparbeten eller vid enskilda möten, utan har verkat reserverade / hållit tillbaka.  Sedan de nu fått detta IT-verktyg att kommunicera genom har de verkligen vågat ta plats - fascinerande! Detta är en teknik som underlättar interaktion som jag tror annars inte skulle finnas.

De taggar (kategorier) som används i LoopMe av Enterprise-teamet i Huddersfield är också väldigt intressanta. Till exempel vill de att studenterna ska tagga varje gång de känner att de blir mer kreativa, mer uthålliga, mer självmotiverade eller tillfällen då de vågar gå utanför sina komfortzoner. Det kommer att bli spännande att följa varje students lärande under året!

Catherine BHela teamet upplevde att det var lätt att komma igång med att använda LoopMe. Catherine berättar:

-Jag är inte särskilt tekniskt lagd, har inte så många appar på min telefon, utan brukar mest använda email / text och webbplatser. Men jag fattade snabbt hur jag ska använda LoopMe på en dator (jag kan inte se tillräckligt bra på appen). Om jag kan, så borde alla tycka det är lätt!